Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng dân dụng. Cổ phiếu VCS

Công ty cổ phần VICOSTONE – Mã CK: VCS

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

02/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
09/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/06/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
26/01/2021: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10000:309
04/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/10/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10000:204
20/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
06/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/04/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
12/02/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/07/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/10/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 52.999:7; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:24.99
09/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
05/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
10/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/12/2011: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:706
15/01/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%