Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng dân dụng. Cổ phiếu BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – Mã CK: BMP

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

11/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13.5%
14/01/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12.5%
17/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14.8%
04/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 28.4%
17/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
07/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
14/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:8
30/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
19/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
23/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
10/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
30/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
08/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%