Ngành: Tiện ích điện và sản xuất điện. Cổ phiếu NT2

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Mã CK: NT2

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

04/04/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/09/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
20/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 27.92%
17/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
24/02/2017: Phát hành cho CBCNV 3,000,000
21/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
12/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/04/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:4; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
14/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
12/08/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
20/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
18/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%