Ngành: Thực phẩm và thuốc lá. Cổ phiếu QNS

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – Mã CK: QNS

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

25/08/2022: Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
19/01/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
18/08/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
15/04/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
16/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/06/2019: Phát hành cho CBCNV 5,851,492
09/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
18/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
19/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
19/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
13/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%