Ngành: Phần mềm và dịch vụ CNTT. Cổ phiếu FPT

Công ty Cổ phần FPT – Mã CK: FPT

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

24/08/2022: Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/05/2022: Phát hành cho CBCNV 2,107,000
16/08/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
01/06/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/05/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/05/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/05/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
07/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
05/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
15/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
11/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/05/2010: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
14/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/06/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%