Ngành: Ô tô và Phụ tùng ô tô. Cổ phiếu PHR

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa – Mã CK: PHR

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

16/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
06/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
24/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
13/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:2
26/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
12/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
26/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
29/10/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
10/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
25/03/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
28/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
09/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%