Ngành: Kim loại và Khai khoáng. Cổ phiếu HPG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát – Mã CK: HPG

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

17/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
31/05/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:7; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
29/07/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
12/06/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
16/06/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 20000 đ/cp
30/03/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:5
25/08/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
26/01/2015: Phát hành cho CBCNV 6,735,000
24/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/09/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/10/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/01/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
12/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%