Ngành: Hóa chất. Cổ phiếu DGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Mã CK: DGC

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

03/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:117
29/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/05/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
14/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
20/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/08/2019: Phát hành cho CBCNV 5,390,000
08/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
11/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
16/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/07/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:18.479
28/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12.09%
11/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/06/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:26
27/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%