Ngành: Dược phẩm. Cổ phiếu TRA

Công ty Cổ phần TRAPHACO – Mã CK: TRA

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

09/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/01/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
18/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
15/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
03/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
10/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
26/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
14/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/05/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 20000 đ/cp; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
06/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
23/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
16/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
04/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%