Ngành: Dược phẩm. Cổ phiếu DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Mã CK: DHG

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

01/04/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
07/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
02/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
13/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/05/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
04/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
17/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
08/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
18/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/05/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
15/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
21/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
24/03/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/11/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
04/09/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%