Ngành: Dịch vụ công nghiệp và Thương mại. Cổ phiếu TLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Mã CK: TLG

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

20/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
05/01/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/07/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
12/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
05/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
19/09/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
24/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/03/2019: Phát hành riêng lẻ 5,000,000
30/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
21/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/11/2017: Phát hành cho CBCNV 750,000
13/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
07/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/02/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
30/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
06/10/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1.5
10/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/09/2013: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
18/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/10/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
03/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%