Ngành: Dệt may. Cổ phiếu STK

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ – Mã CK: STK

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

04/08/2022: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đ/cp
22/04/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/07/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
24/04/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp; Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
28/03/2019: Phát hành cho CBCNV 600,000
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
24/07/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
30/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
01/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
19/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/11/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1