Ngành: Dệt may. Cổ phiếu MSH

Công ty cổ phần May Sông Hồng – Mã CK: MSH

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

07/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
09/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
11/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
17/04/2019: Phát hành cho CBCNV 2,381,400
11/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%