Ngành: Dầu và Khí đốt. Cổ phiếu GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP – Mã CK: GAS

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

04/07/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
28/06/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
29/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
15/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
27/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
28/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
22/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
30/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
17/03/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/01/2016: Phát hành cho CBCNV 18,950,000
01/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
15/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
22/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
12/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
21/10/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%