Ngành: Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Cổ phiếu SCS

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn – Mã CK: SCS

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

05/08/2022: Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85
19/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
29/06/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
14/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
17/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
09/06/2020: Phát hành cho CBCNV 380,000
31/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
18/09/2019: Phát hành cho CBCNV 380,000
05/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 37%
11/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
04/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
24/07/2017: Phát hành riêng lẻ 3,264,800