Ngành: Bán lẻ thực phẩm và thuốc. Cổ phiếu MCH

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan – Mã CK: MCH

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

15/08/2022: Phát hành cho CBCNV 668,061
25/09/2021: Phát hành cho CBCNV 7,084,612
01/07/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
23/09/2020: Phát hành cho CBCNV 3,869,214
10/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
23/08/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
12/07/2019: Phát hành cho CBCNV 3,049,325
07/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
27/08/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
13/07/2018: Phát hành cho CBCNV 5,240,827
15/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
12/07/2017: Phát hành riêng lẻ 4,972,660
30/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%