Ngành: Bán lẻ chuyên dụng. Cổ phiếu PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – Mã CK: PNJ

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

20/08/2022: Phát hành cho CBCNV 3,635,498
23/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
30/03/2022: Phát hành riêng lẻ 15,000,000
07/03/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
09/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
15/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
17/12/2020: Phát hành cho CBCNV 2,318,777
08/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
01/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/12/2019: Phát hành cho CBCNV 2,625,625
23/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
05/06/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
21/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
28/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
30/11/2018: Phát hành cho CBCNV 4,863,658
08/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/06/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
14/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
19/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
16/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/07/2017: Phát hành riêng lẻ 9,827,457
17/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
23/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
01/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
10/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
16/10/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
22/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/01/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/10/2013: Phát hành cho CBCNV 3,599,200
14/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
22/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
29/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
29/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/07/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%