Ngành: Bán lẻ chuyên dụng. Cổ phiếu DGW

Công ty cổ phần Thế giới số – Mã CK: DGW

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

01/07/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:80
04/04/2022: Phát hành cho CBCNV 2,200,000
24/08/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
25/05/2021: Phát hành cho CBCNV 1,200,000
20/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/04/2020: Phát hành cho CBCNV 1,200,000
03/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 21%
25/03/2019: Phát hành cho CBCNV 1,200,000
14/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
19/12/2017: Phát hành cho CBCNV 1,000,000
19/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
29/12/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
25/02/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/10/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%