Ngành: Chứng khoán. Cổ phiếu VND

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Mã CK: VND

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

26/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
10/03/2022: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:80
10/06/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 14500 đ/cp
12/04/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
20/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
13/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/02/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:1, giá 10000 đ/cp; Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
10/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
06/11/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp; Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
22/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%