Ngành: Chứng khoán. Cổ phiếu VCI

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Mã CK: VCI

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

17/08/2022: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
27/05/2022: Phát hành cho CBCNV 2,000,000
17/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
18/06/2021: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
12/05/2021: Phát hành cho CBCNV 900,000
29/04/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
22/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/08/2020: Phát hành cho CBCNV 1,200,000
16/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/08/2019: Phát hành cho CBCNV 1,400,110
16/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
25/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
17/08/2018: Phát hành cho CBCNV 1,000,000
10/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3.5
17/07/2017: Phát hành riêng lẻ 14,800,000