Ngành: Tài chính ngân hàng. Cổ phiếu VCB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Mã CK: VCB

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

22/12/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:276; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
21/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
30/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
04/01/2019: Phát hành riêng lẻ 111,108,873
05/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
28/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
09/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
26/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
26/02/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
24/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
14/12/2010: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:33, giá 10000 đ/cp
10/03/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%