Ngành: Chứng khoán. Cổ phiếu SSI

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI – Mã CK: SSI

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

22/06/2022: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 15000 đ/cp; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/02/2022: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
08/09/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 6:1, giá 10000 đ/cp; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 6:2
15/06/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/06/2021: Phát hành cho CBCNV 7,500,000
16/03/2021: Phát hành riêng lẻ 46,859,491
20/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/04/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:16
15/01/2020: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
04/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/12/2018: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
04/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/12/2017: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
09/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/12/2016: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
11/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/10/2015: Phát hành cho CBCNV 10,000,000
14/08/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
06/03/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
28/01/2015: Phát hành cho CBCNV 2,316,800
24/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/07/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
25/03/2010: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
31/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%