Ngành: Tài chính ngân hàng. Cổ phiếu MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Mã CK: MBB

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

22/08/2022: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
12/07/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
06/01/2021: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:0.9237
05/10/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
26/02/2020: Phát hành riêng lẻ 64,310,581
14/10/2019: Phát hành cho CBCNV 43,209,027
18/09/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
05/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
06/07/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5; Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
17/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
03/10/2017: Phát hành cho CBCNV 17,127,409
29/09/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
23/02/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
24/10/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
17/03/2016: Phát hành riêng lẻ 27,181,818
09/03/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:0.0025
18/09/2015: Phát hành riêng lẻ 390,606,250
15/09/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
14/09/2015: Phát hành cho CBCNV 15,218,188
17/08/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
29/10/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
10/09/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
16/10/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 20:1, giá 10000 đ/cp; Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
14/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
12/12/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 20:1, giá 10000 đ/cp
13/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
28/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
13/02/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 73:16, giá 10000 đ/cp
07/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%