Ngành: Tài chính ngân hàng. Cổ phiếu ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Mã CK: ACB

Lịch sử trả cổ tức, chia thưởng, tăng vốn

02/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
10/06/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
20/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
25/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
06/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
20/03/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
01/12/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
15/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
13/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
03/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
08/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
04/03/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/06/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
17/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8.8%